Wolne zawody a mały ZUS

Pojęcie wolnego zawodu jest w Polsce używane dość powszechnie, jednak do chwili obecnej nie zostało ono precyzyjni zdefiniowane. Mówiąc o uprawianiu wolnego zawodu przeważnie mamy na myśli głownie działalność artystyczną lub literacką. Jednak lista ta jest znacznie szersza.

Specyfiką polską jest, że ustawodawca zrezygnował z próby wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego definicji normatywnej tego pojęcia. W zamian przyjęto rozwiązanie polegające na każdorazowym określeniu wykazu zawodów uznanych jako wolne na użytek określonych uregulowań.

Przykładowo zgodnie z przepisami o spółce partnerskiej znajdują się na niej min. takie profesje jak: adwokat, aptekarz, architekta, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny i podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy, lekarza, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, ratownik medyczny, makler papierów wartościowych, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy oraz tłumacz przysięgły. Artysty na tej liście nie ma.

Zasadniczo przyjęto że wykonywanie wolnego zawodu to przede wszystkim prowadzenie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oznacza to najczęściej wykonywanie czynności na rzecz osób fizycznych, którzy w rozumieniu prawa są konsumentami.

Oczywiści nawet przedstawiciele wolnych zawodów muszą płacić składki na ubezpieczenia społeczne (oczywiście jeżeli chcą funkcjonować ze swoimi usługami w oficjalnym obiegu).

Mogą naturalnie korzystać z rozmaitych ulg i preferencji. Jedną z nich jest tzw mały zus. Zastanawiając się nad zależnością wiążącą wolne zawody a mały zus możemy stwierdzić, że jest nią głównie przychód z roku poprzedniego oraz czas prowadzenia działalności.

Tak więc podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozwiązanie to skierowane jest do prowadzących działalność na mniejszą skalę, gdyż w świetle obowiązujących przepisów tzw. Małego ZUS-u Plus ich zeszłoroczny przychód nie mógł być wyższy niż 120 tys. złotych. Trzeba było również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Ogólne założenia są takie, że podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłaca się w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.

Z obniżki składek nie skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy rozliczali się
w minionym roku w postaci tzw. karty podatkowej a jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Wpisując w przeglądarkę internetową hasło ,,wolne zawody a mały zus” znajdziemy szereg wyników odnoszących się do interesującej nas kwestii.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć min. na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Serwisach informacyjno-usługowych dla przedsiębiorców. Warto zapoznać się z tymi regulacjami dość dokładnie bo można zaoszczędzić naprawdę spore pieniądze.

Leave a Reply